آذری جهرمی برای شرکت در کنفرانس بین المللی نوآوری کاسپیان وارد باکو شد. ...