در یک سایت ادعا شده که با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت 4.5 میلیون تومان، می‌توان یک خودرو را آب‌سوز کرد و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست. ...