سردار جوانی گفت: دشمنان در بستر نارضایتی مردم نیروی خود را وارد میدان کردند و به نام مردم تخریب، کشتار و آتش سوزی کردند که ما باید بدانیم دشمنان ما می‌خواهند توسط ایادی خودشان به نام مردم در کشور شرار ...