معاون دبیرکل خانه کارگر معتقد است: به نظر می‌رسد با تورم موجود 5میلیون تا 5.2میلیون تومان اگر پایه ح ...