متاسفانه حاکمیت با در اختیار داشتن همه رسانه‌های جمعی ضمن تبلغ و بیان مکرر منویات خود با استفاده از اهرم قدرت حرف خود را به کرسی می‌نشاند اما صدای شهروندان معترض به سبب فقدان رسانه‌های فراگیر غیردولتی ...