سرمربی ماشین سازی می‌گوید تیمش ثابت می کند که شایسته نتایج خوب است. ...