عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد با دستور قضایی بازداشت شده است. ...