محدودیتی برای دانشجویان در «16 آذر» وجود ندارد ...