ترامپ، فرمان اعزام نیروهای بیشتر به عربستان را صادر کرد ...