محکومیت 18 نفر به 55 سال زندان در عربستان به بهانه مبارزه با فساد ...