20 میلیارد خسارت حمله آشوبگران به اتاق بازرگانی البرز ...