برگشتن اثری است که با شیوه کمینه گرایی واقعیات اجتماعی شهری را به نمایش می‌گذارد. این نمایش تنها برشی از واقعیات یک مقطع خاص از جامعه‌ای را مطرح می‌کند که بسیاری از خانواده‌های ما به نوعی درگیر آن هست ...