سفیر ایران در لندن با انتشار یک سند مالی گفت: شبکه من و تو از طریق تزریق اموال به غارت رفته ملت ایران توسط خانواده پهلوی اداره می‌شود به دستگاه تبلیغاتی آنها مبدل شده است. ...