صادقی گفت: تعداد آثار ثبت شده در سامانه جشنواره 4085 اثر و تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره که مورد داوری قرار گرفته‌اند 3431 اثر و همچنین تعداد آثار برگزیده در حوزه‌های مختلف 65 اثر می‌باشد. ...