ای خدایی که گره ناگواری‌ها با نامهای او گشایش می‌‏یابد، و ای آن که با یاد او سختیها از بین می‏‌رود، ای آن که نامهای بزرگش برای خروج از شدّت به سوی گشایش خوانده ‏می‏‌شود. ...