در پی به آتش کشیده شدن کتابخانه تفکر شهرستان شهریار13 هزار جلد کتاب در آتش کینه اشرار و آشوبگران سوخت. ...