تصاویری از برداشت گل‌های داوودی در چین را در این گزارش می‌بینیم. ...