بارش باران هوای گلستان را طراوتی دوباره بخشید و کشاورزان را خوشحال از این نعمت الهی کرد. ...