فعال سیاسی اصولگرا گفت: عملکرد دولت آقای روحانی به گونه ای بود که گرایش و نگاه بخشی از جامعه مخصوصا اقشار آسیب پذیر امروز به سمت آقای احمدی نژاد است. ...