تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس جمهور ساحل عاج ...