خبرگزاری ایسنا ویدئویی منتشر کرده است از فیلمی که دیشب وایرال شد و در آن ادعا شده بود پمپ بنزینی در خمینی شهر آتش گرفته. خبرنگار آنها 3 بامداد به همان پمپ بنزین رفته است و می توانید حقایقش را اینجا بب ...