یک نماینده مجلس گفت: متخصصان و دانشمندان ما در فردو به ابزار بسیار ویژه‌ای مسلح و مسلط هستند و سرعت تولید را می‌توانند به سرعت افزایش دهند. حد نگرانی آمریکایی‌ها از فردو برابر است با چند برابر همه سای ...