نشنال اینترست در گزارشی به بررسی جنگنده ایرانی صاعقه پرداخت. ...