حسینی: با دوندگی زیاد مقابل گاز پیروز شدیم/ بازیکن خارجی خواهیم گرفت ...