ساوتگیت: باید در هر دو طرف زمین خوب کار کنیم؛ سوت های اعتراضی علیه جو گومز؟ نمی فهمم که چرا او هو شد ...