اعضای کمیته ها استان تهران پیرو جلسه معارفه سبک کیک جیتسو معرفی شدند. ...