2 باند سرقت در زاهدان منهدم شد و 8 سارق به دام افتادند. ...