بعد از گذشت 6 ماه از افتتاح موزه ملی ورزش در محل کمیته ملی المپیک قرار است پروانه راه‌اندازی آن از «موقت» به «دائم» تغییر وضعیت داده و ثبت رسمی شود البته بازهم به نام وزارت ورزش. ...