اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی روز یکشنبه پس از گذشت سه هفته بحران سیاسی در این کشور، از سمت خود است ...