دی یونگ: آیا من از بوسکتس و آرتور بهتر هستم؟ روزنامه ها اغراق می کنند ...