از هفته وحدت تا هفته اُلفت؛ غیرت انقلابی یا تعصب جناحی؟! ...