برای اینکه بچه‌ها، اشعار کتاب فارسی را آسانتر حفظ کنند ساز خودم را به کلاس درس بردم و با وجود اینکه خیلی‌ها می‌گویند استفاده از آلات موسیقی در کلاس درس صحیح نیست اما به کار خودم ادامه دادم چرا که اجرا ...