کارگر گفت: تقاضای چندانی برای خرید میوه تا 27 اسفند در بازار وجود ندارد و این امر موجب شده است تا ثبات و آرامش در بازار برقرار باشد. ...