نویسنده این کتاب یک مقطع طولانی را در دستور کار قرار داده که باعث شده به خیلی از موضوعات کلیدی نپردازد و مترجم در مقدمه باید آنها را بسط می داد تا خوا ...