گروه فرهنگ و هنر: مدیرعامل جدید موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی معتقد است اگر اساسنامه موسسه نمایشگاه‌ها را اصل قرار دهند، این نهاد حاشیه‌ای در پی نخواهد دا ...