نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: با وجود اینکه مهمترین مأموریت یونیدو توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است، اما به دلیل مقاومت کشورهای غربی، به چالش‌های فرا روی کشورهای در ...