استاندار کرمان از سفر رئیس جمهور به این استان در صبح دوشنبه 20 آبان و دیدار مردمی روحانی در همین روز در ورزشگاه تختی رفسنجان خبر داد. ...