تویوتا خودرویی طراحى کرده که از دو طرف حرکت میکند. ...