روز پایانی مسابقات چوگان قهرمانی ایران با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید. ...