سرمربی نساجی درباره علل نتیجه نگرفتن تیمش توضیح داد. ...