نفت مسجد سلیمان مقابل نساجی به تساوی بدون گل دست یافت. ...