صفحه اینستاگرام تاریخ ایران و جهان ، سومین و آخرین بخش از مجموعه آیات عهد، با موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران و واقعه طبس را منتشر کرد. ...