نیمه اول دیدار نساجی و نفت مسجد سلیمان گلی در پی نداشت. ...