شهر خودرو موفق شد در دیدار با پارس جم با یک گل به برتری برسد. ...