بازیگر تئاتر و تلویزیون درخصوص حضور هنرمندان تلویزیونی و سینمایی در صحنه تئاتر گفت: به نظر بنده دسته ...