نویسنده مطرح کتاب خاک‌های نرم کوشک معتقد است در عرصه هنر شهدای هنرمندی هستند که هنوز پس از سالها به آنها پرداخته نشده است و جای کار بسیاری دارد. ...