میزبان ایرانی کلارنس سیدورف از برخی شایعات به وجود آمده ناراحت است ...