وزیر ارشاد: توزیع 25 هزار تن کاغذ، بازار را تا حدودی از بحران خارج کرد ...