شاگردان فرکی با گلزنی امامعلی دربی خودروسازان را به سود خود تمام کردند. ...