اولیویه ژیرو و پدرو خواهان جدایی از چلسی در ژانویه هستند ...